Archive for April, 2010

Vi tar det ansvar våra regeringar underlåtit att ta – Ship to Gaza Sweden – Lägesrapport 100430

April 30, 2010

Fartyget
Ship to Gaza, Sverige har tillsammans med Ship to Gaza, Grekland köpt ett lastfartyg, som är besiktigat, registrerat, klassat och flaggat. Dror Feiler och jag var nere i Grekland under helgen och slutförde överenskommelsen. Kapten och besättning finns. Fartyget har testats till havs och är i utmärkt kondition. Tack vare det fantastiska arbete Ship to Gazas aktivister bedrivit och alla som stött aktionen genom att köpa sjömil kunde vi klara köpet enbart med de resurser vi och grekerna har tillsammans. Vi är således fartygets enda ägare och finansiärer. Det betyder inte att vi ännu är i hamn, varför det finns all anläggning att ytterligare öka våra ansträngningar att samla ihop medel till det återuppbyggnadsmaterial vi tänker ta in i Gaza

Last
Fartyget har kapacitet att bära nära 1500 ton last. Den last vi avser bära med oss svarar mot behoven att återuppbygga Gazas sönderbombande infrastruktur och utgår från den prioritering företrädare för Gazas civilsamhälle själva tagit fram. Vi tar med oss a) avsaltningsanläggningar för att Gazaborna skall kunna producera dricksvatten och bruksvatten b) generatorer c) dieseldrivna svetsaggregat som behövs för reparationer av sönderbombade vatten- och avloppssystem och d) cement till återuppbyggnad av sjukhus, skolor, industrier och bostäder. Det har i dagarna framkommit önskemål om mediciner och medicinsk utrustning. Har ni kontakter med donatorer som kan skänka sådant kan ni kontakta Styrgruppen. Vi har också fått ett bra avtal för cement. 500 kronor per ton. Vill du skänka ett ton cement till Gazas återuppbyggnad, ta kontakt med Styrgruppen.

Konvoj
Som ni kanske känner till sedan tidigare avser vi ansluta oss till en konvoj benämnd Freedom Flottilla, som är en koalition formad för ändamålet och består av fem partners: Free Gaza, Europakampanjen, IHH (en turkisk samorganisation av människorättsorganisationer), Ship to Gaza, Grekland och Ship to Gaza, Sverige. Tillsammans sänder koalitionen åtta fartyg, varav tre lastfartyg, med ett sammanlagt lastutrymme om 5000 ton.

Avresa
Fartygen kommer att avresa från olika hamnar i östra Medelhavet under maj månad – exakt datum är ännu inte fastställt – och mötas upp på internationellt vatten för gemensam färd till Gaza. Låt mig understryka att vi inte bryter mot lagen. Tvärtom reaktiverar vi folkrättens principer om fri sjöfart på de fria haven. Stoppas vi, är det de som stoppar oss som bryter mot lagen. Då den svenska flottan de senaste åren utmärkt sig för att jaga pirater förutsätter vi att de ger oss eskort.

Passagerare
För att uppmuntra alla stater i regionen att följa det sjöfartsskydd som stadfästs i folkrätten, kommer vi att ha välansedda representanter för det europeiska civilsamhället ombord: parlamentsledamöter, fackföreningsledare, företrädare för folkrörelser, församlingar, solidaritetsrörelser och ickestatliga organisationer. Företrädare för den israeliska freds- och rättviserörelsen kommer också att finnas ombord, liksom nationell och global media. Gensvaret från människor över hela Europa, Asien, Amerika och Australien har varit stort. Koalitionens medlemsorganisationer har översvämmats av intresseanmälningar. Enbart att välja ut vilka som kommer att kunna resa med är ett pussel i sig. Då ambitionen är att varje land skall vara representerat kommer vi att tvingas sovra. Från Sverige räknar vi med att mellan femton och tjugofem personer kommer att kunna åka med. Exakt vilka dessa är kommer att kungöras på en presskonferens under första halvan av maj.

Uppmärksamhet
Aktionen har skapat ett växande intresse från olika politiska miljöer. I huvudsak från den mångfald grupperingar av olika politisk och religiös hemvist som värnar alla människors rätt till frihet och självbestämmande, men också från grupperingar som söker utnyttja tillfället för att tjäna egna politiska syften. Vi kan räkna med ett ökat inslag av desinformationskampanjer ju närmare avresa vi kommer. Det är därför klokt att inte lita till allt som sägs om aktionen utan att dubbelkolla vem som säger vad. Av detta skäl kan det vara på sin plats att här återigen understryka Ship to Gazas plattform: Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst obunden gräsrotsaktion, från människa till människa. Vi tar inte ställning i de interna palestinska striderna utan för folkrättens grundläggande principer om alla människors rätt till liv, rörelse, värdighet, självbestämmande och frihet.

För Gazas befolkning, som i nära tre år levt instängda i vad som kallats ”världens största utomhusfängelse” har nyheterna om konvojen redan betytt mycket. För Gazas invånare, oberoende av politisk och religiös orientering, är det ett tecken på att det finns en mänsklighet därute som gör skäl för namnet.

Konstaterande
Vi tar det ansvar våra regeringar underlåtit att ta

För Styrgruppen, i solidaritet,

Mattias Gardell

Berättelsen om Ship to Gaza (100415)

April 16, 2010

Det aktuella läget
I början av maj 2010 avseglar åtta fartyg från olika hamnar i Europa mot ett och samma mål: den lilla Gaza-remsan mellan Medelhavet och Negev-öknen, Israel och Egypten. Konvojen, som är organiserad av en koalition av internationella folkrörelser och människorättsorganisationer, är en ideell och fredlig solidaritetshandling som syftar till att bryta en illegal blockad, lindra en humanitär nödsituation och i praktisk handling från människa till människa visa Gazas befolkning att den inte är ensam eller glömd. Fartygen kommer att meddföra – förutom en last bestående av byggnadsmaterial, förfabricerade hus och dieseldrivna elaggregat – omkring 800 passagerare från hela Europa, inklusive palestinier och israeler: parlamentariker och skådespelare, journalister och aktivister.

Bakgrunden
En av koalitionens medlemmar är Ship to Gaza-Sverige. Idén väcktes i slutet av 2008 av några aktivister i reaktion mot den kraftigt försämrade situationen i Gaza, som efter ockupantmaktens tillbakadragande 2005 utsatts för blockad och isolering. Redan före vinterkriget 2008-9 var läget katastrofalt. Industriproduktionen hade i princip upphört, byggindustrin var lamslagen, jordbruk och fiskenäring svårt sargade. Fler än fyra av fem Gaza-bor hade gjorts beroende av humanitärt bistånd för sin överlevnad.
Kriget förvärrade den katastrofala situationen. 22 dagars massiva bombangrepp krävde cirka 1400 dödsoffer, av vilka fler än 300 var barn. Bostäder, daghem, sjukhus, industrier, infrastruktur förvandlades till grushögar. Illegala vapen som vit fosfor användes vid angreppen, som förutom mot motståndsmän och civilbefolkning också riktades mot FN.

Föreningen
Föreningen Ship to Gaza bildades 8 februari 2009 i syfte att så snart det är ekonomiskt och praktiskt möjligt sända ett fartyg med efterfrågade förnödenheter från Skandinavien via hamnar i Europa och Medelhavet till Gaza. I föreningens plattform understryks att den skall vara partipolitiskt och religiös oberoende samt bestå av personer och organisationer som verkar för respekt för mänskliga rättigheter och folkrätt. Där slås också fast att mottagandet av vårt bistånd i Gaza skall administreras av partipolitiskt oberoende organisationer.
Efter att från början ha varit en angelägenhet för två lokalgrupper, Stockholm och Göteborg, startades under året grupper i allt fler svenska städer: Malmö, Jönköping, Uppsala, Varberg, Örebro, Karlstad, Sjuhäradsbygden, Helsingborg, Umeå. Nätverkandet i Sverige har resulterat i stöd från ett drygt 20-tal organisationer, däribland LO, Olof Palmes Internationella Center, Vänsterpartiet, Emmaus Björkå, Sveriges Muslimska Råd, Kristna Freds. Nätverkandet utanför Sveriges gränser har lett till kontakter med likasinnade organisationer runt om i Europa.

Verksamheten
Arbetet har under det gångna året löpt längs fyra huvudspår: 1) samla in pengar, 2) finna samarbetspartners, 3) hitta lämpligt fartyg, besättning och last, 4) bilda opinion. Penninginsamlingen har skett på klassiskt folkrörelsevis: bössor, solidaritetsevenemang och konserter. Den mest inkomstbringande stödformen har utgjorts av så kallade sjömilscertifikat. För en summa på 1000 SEK eller 100 Euro har privatpersoner, butiksägare, föreningar och företag kunnat köpa ett vackert certifikat att rama in och sätta upp på väggen. Organisationer, politiska partier och enskilda individer har också lämnat bidrag. Sammanlagt lyckades vi under vårt första verksamhetsår samla in omkring 900000 SEK.
Mycket pengar, men ändå långt ifrån de summor som krävs för att inköpa fartyg, drivmedel och last samt hyra in besättning. Tack vare internationellt nätverkande fick vi kontakt med partners i Grekland och Turkiet, som smidde liknande planer som vi.

Framtiden
Genom samverkan med Ship to Gaza-Grekland har vi nu köpt in oss i ett fartyg som i en första tur alltså kommer att gå i ovannämnda konvoj till Gaza i maj. Men projektet Ship to Gaza är inte slut med det. Därefter kommer fartyget att stäva mot Skandinavien, för att där på nytt lastas och än en gång – via våra samarbetshamnar vid Atlantkusten och i Medelhavet – gå mot Gaza. Denna resa är för närvarande planerad att gå någon gång i augusti-september 2010. Också våra samarbetspartners i Grekland och Turkiet avser att skicka fler fartyg till Gaza efter den första konvojen. Ytterligare ett gemensamt projekt handlar om att muddra och etablera en mobil pontonhamn i Gaza City. Följaktligen fortsätter arbetet som hittills med att samla in pengar, nätverka, opinionsbilda.

Coalition to Break the Blockade on Gaza Announced

April 16, 2010

April 3, 2010

Istanbul, Turkey – Following months of preparation, a coalition bringing together a number of organizations and movements working to break Israel’s illegal blockade on Gaza was announced yesterday in Istanbul. The coalition, comprised of the Turkey-based IHH (Insani Yardim Vakfi) organization, the European Campaign to End the Siege on Gaza (ECESG), the Greek Ship to Gaza campaign, the Swedish Ship to Gaza campaign and the Free Gaza Movement, will launch a flotilla of ships laden with cargo, media, parliamentarians, celebrities and activists to Gaza next month.

The flotilla includes at least eight vessels, including three cargo ships, and will set sail from European ports beginning May 3, reaching the port of Gaza later in the month. Over 500 passengers from more than 20 countries will take part, and 5,000 tons of cargo, including cement, prefabricated housing, other building materials, medical equipment, and educational supplies will be delivered to Palestinians in Gaza.

The Free Gaza Movement has been launching ships to Gaza since August 2008, partnering with organizations and activists around the world on these missions. In December 2009, IHH led a land convoy to Gaza that brought tons of humanitarian aid and other supplies. In January 2010 the European Campaign brought 50 parliamentarians to Gaza in solidarity with the Palestinian people and to witness the devastation wrought by Israel’s illegal policies. Ship to Gaza/Greece and Ship to Gaza/Sweden meanwhile have had ongoing campaigns in their countries to raise awareness and funds for this effort and for materials to be brought to Gaza.

“Through this coalition, these organizations will be able to maximize resources, experience and commitment to ending the illegal siege on Gaza. Even as Israel continues its daily persecution of Palestinians, we will use this action to wake the world’s consciousness about the crimes committed against Palestinians,” said IHH President Bulent Yildirim.

The coalition invites organizations and individuals from around the world to join the effort by providing supplies for Gaza and contributing financial support for the mission.

Contact:

Free Gaza Movement – Greta Berlin – +33607374512; http://www.freegaza.org

ECESG – Arafat Madhi – +44 7908 200 559; http://www.savegaza.eu

IHH – Ahmet Emin Dag – +90 530 341 1934; http://www.ihh.org.tr

Ship to Gaza / Greece – Vangelis Pissias – +30 697 200 9339; http://www.shiptogaza.gr

Ship to Gaza / Sweden – Dror Feiler – +46702855777; http://www.shiptogaza.se