Vi tar det ansvar våra regeringar underlåtit att ta – Ship to Gaza Sweden – Lägesrapport 100430

Fartyget
Ship to Gaza, Sverige har tillsammans med Ship to Gaza, Grekland köpt ett lastfartyg, som är besiktigat, registrerat, klassat och flaggat. Dror Feiler och jag var nere i Grekland under helgen och slutförde överenskommelsen. Kapten och besättning finns. Fartyget har testats till havs och är i utmärkt kondition. Tack vare det fantastiska arbete Ship to Gazas aktivister bedrivit och alla som stött aktionen genom att köpa sjömil kunde vi klara köpet enbart med de resurser vi och grekerna har tillsammans. Vi är således fartygets enda ägare och finansiärer. Det betyder inte att vi ännu är i hamn, varför det finns all anläggning att ytterligare öka våra ansträngningar att samla ihop medel till det återuppbyggnadsmaterial vi tänker ta in i Gaza

Last
Fartyget har kapacitet att bära nära 1500 ton last. Den last vi avser bära med oss svarar mot behoven att återuppbygga Gazas sönderbombande infrastruktur och utgår från den prioritering företrädare för Gazas civilsamhälle själva tagit fram. Vi tar med oss a) avsaltningsanläggningar för att Gazaborna skall kunna producera dricksvatten och bruksvatten b) generatorer c) dieseldrivna svetsaggregat som behövs för reparationer av sönderbombade vatten- och avloppssystem och d) cement till återuppbyggnad av sjukhus, skolor, industrier och bostäder. Det har i dagarna framkommit önskemål om mediciner och medicinsk utrustning. Har ni kontakter med donatorer som kan skänka sådant kan ni kontakta Styrgruppen. Vi har också fått ett bra avtal för cement. 500 kronor per ton. Vill du skänka ett ton cement till Gazas återuppbyggnad, ta kontakt med Styrgruppen.

Konvoj
Som ni kanske känner till sedan tidigare avser vi ansluta oss till en konvoj benämnd Freedom Flottilla, som är en koalition formad för ändamålet och består av fem partners: Free Gaza, Europakampanjen, IHH (en turkisk samorganisation av människorättsorganisationer), Ship to Gaza, Grekland och Ship to Gaza, Sverige. Tillsammans sänder koalitionen åtta fartyg, varav tre lastfartyg, med ett sammanlagt lastutrymme om 5000 ton.

Avresa
Fartygen kommer att avresa från olika hamnar i östra Medelhavet under maj månad – exakt datum är ännu inte fastställt – och mötas upp på internationellt vatten för gemensam färd till Gaza. Låt mig understryka att vi inte bryter mot lagen. Tvärtom reaktiverar vi folkrättens principer om fri sjöfart på de fria haven. Stoppas vi, är det de som stoppar oss som bryter mot lagen. Då den svenska flottan de senaste åren utmärkt sig för att jaga pirater förutsätter vi att de ger oss eskort.

Passagerare
För att uppmuntra alla stater i regionen att följa det sjöfartsskydd som stadfästs i folkrätten, kommer vi att ha välansedda representanter för det europeiska civilsamhället ombord: parlamentsledamöter, fackföreningsledare, företrädare för folkrörelser, församlingar, solidaritetsrörelser och ickestatliga organisationer. Företrädare för den israeliska freds- och rättviserörelsen kommer också att finnas ombord, liksom nationell och global media. Gensvaret från människor över hela Europa, Asien, Amerika och Australien har varit stort. Koalitionens medlemsorganisationer har översvämmats av intresseanmälningar. Enbart att välja ut vilka som kommer att kunna resa med är ett pussel i sig. Då ambitionen är att varje land skall vara representerat kommer vi att tvingas sovra. Från Sverige räknar vi med att mellan femton och tjugofem personer kommer att kunna åka med. Exakt vilka dessa är kommer att kungöras på en presskonferens under första halvan av maj.

Uppmärksamhet
Aktionen har skapat ett växande intresse från olika politiska miljöer. I huvudsak från den mångfald grupperingar av olika politisk och religiös hemvist som värnar alla människors rätt till frihet och självbestämmande, men också från grupperingar som söker utnyttja tillfället för att tjäna egna politiska syften. Vi kan räkna med ett ökat inslag av desinformationskampanjer ju närmare avresa vi kommer. Det är därför klokt att inte lita till allt som sägs om aktionen utan att dubbelkolla vem som säger vad. Av detta skäl kan det vara på sin plats att här återigen understryka Ship to Gazas plattform: Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst obunden gräsrotsaktion, från människa till människa. Vi tar inte ställning i de interna palestinska striderna utan för folkrättens grundläggande principer om alla människors rätt till liv, rörelse, värdighet, självbestämmande och frihet.

För Gazas befolkning, som i nära tre år levt instängda i vad som kallats ”världens största utomhusfängelse” har nyheterna om konvojen redan betytt mycket. För Gazas invånare, oberoende av politisk och religiös orientering, är det ett tecken på att det finns en mänsklighet därute som gör skäl för namnet.

Konstaterande
Vi tar det ansvar våra regeringar underlåtit att ta

För Styrgruppen, i solidaritet,

Mattias Gardell

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

One Response to “Vi tar det ansvar våra regeringar underlåtit att ta – Ship to Gaza Sweden – Lägesrapport 100430”

  1. shalilanews Says:

    Siden jeg først hørte om Ship to Gaza sidste år og til nu er jeg blevet mere og mere spændt!

    Det er jo fantastisk at alle kræfter finder sammen i en så massiv kampagne!

    Desværre er den danske regering lige så amoralsk som den svenske, så jeg er glad for det enorme opbud af støtter der er fra mange andre..

    Jeg håber på at det bliver muligt at deltage på en eller anden måde, udover deltagelsen på internettet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: