Posts Tagged ‘Dror Feiler’

Now we set sails towards the Gaza Strip!

June 25, 2012

For nearly a month more than 100 residents of the town of Umeå in northern Sweden have been working on the 90 year old schooner Estelle in top condition before the long journey towards the Gaza Strip. This Tuesday we weigh anchor and head for our first milestone: the island Gotland in the Baltic sea and the Almedalen week there.

The commitment for Ship To Gaza in the town of Umeå and the region of Västerbotten can only be described as overwhelming. People of all ages have helped us prepare the boat. We have grinded off corrosion, painted and renovated. Even seemingly impossible problems have been solved. When the worn out mizzen boom was to be replaced we were contacted by a man offering to take down a pine tree which was then planed, stained and painted with tar before finally being mounted by yet more volunteers.

In parallel with the practical work there has been children’s theater performed on the ship, lectures held at the university, a fundraising party hosted at Scharinska, along with other cultural events in Umeå in support of Ship To Gaza. Umeå has also been visited by Hanan Abu Nasser, from the Gaza Strip, who told about the situation there and the importance of initiatives like Ship To Gaza.

The departure is scheduled for twelve o’clock noon on Tuesday. We will be able to specify the departure time further during Monday. Be there well ahead of time for a tour of the ship.
Please contact us as soon as possible if there is interest in journalists joining Estelle onboard for a shorter part, or all the way of the journey to Nynäshamn or Visby.

Blockade supporters, Ship to Gaza and “Ship to Syria”

April 24, 2012

I’m thrilled that the friends of the occupation, the friends of the separation wall and the friends of the blockade (take notice that I do not call them friends of Israel)—i.e. those who directly or indirectly support Israel’s systematic violations of international law—have all found a new “fresh” voice. It is going to be fascinating to watch Paula Neuding attempt to follow the same script as the friends of the occupation, friends of the separation wall and the friends of the blockade are following. Suddenly, everyone who defends/supports/understands Israel’s criminal policies is writing about “Ship to Syria”. It’s almost enough to make you laugh. If one were to think in terms of conspiracies, one would believe that someone had given the green light for a so-called “Ship to Syria” campaign.
Jackie Jackubowski in Expressen, Paula Neuding in SvD, Lisa Abramowicz on Newsmill,Benjamin Greber on Newsmill and Lars Anders Johansson in Barometern all write in what appears to be a well-orchestrated campaign quite reminiscent of past pro-Eastern Bloc campaigns. Ship to Gaza can only take note that these writers (propagandists of support for Israel’s criminal policies would be more accurately put) are acknowledging that Ship to Gaza has set a standard of sorts for international solidarity actions that enjoy extensive popular support. Of course, the articles make claims about us that we will respond to at another time and place. But, mostly, these articles are doing Ship to Gaza a favor. In fact, they rightly ask why our methods are not being implemented in other crisis situations in which our politicians have failed us.
Ship to Gaza strongly encourages these writers to put their words into action, just like we have done in the case of Gaza. If they are serious about wanting to support those who are standing up to Assad, they ought to organize demonstrations and solidarity actions. I promise that if they show up in city squares we will put money into their collection boxes.
Solidarity with the distressed people of Gaza does not stand in contrast with solidarity with other people in need; on the contrary, they fit hand in glove. The day these writers express their support for “Ship to Syria” as well as for Ship to Gaza we will take their words about human rights seriously. The day they show us that they truly support the people of Syria (and other oppressed people) we will know that their words amount to more than just rhetoric in a well- (or perhaps poorly-?) orchestrated campaign.

Blockadvännerna, Ship to Gaza och Ship to Syria

April 23, 2012

Det är kul att ockupationsvännerna, murvännerna och blockadvännerna (ni märker väl att jag inte kallar de för Israelvänner) dvs. de som stödjer direkt eller indirekt Israels folkrättsvidriga politik har fått en ny ”fräsch” röst att tillgå. Det bli intressant att se hur Paula Neuding kan följa manuset som ockupationsvännerna, murvännerna och blockadvännerna verka följa. Plötsligt skriver alla som försvarar/stödjer/förstår Israels folkrättsvidriga politik om ”Ship to Syria”. Det är nästan skrattretande. Skulle man vara benägen att tänka konspirativt så skulle man tro på att någon har gett ett klartecken för en så kallad ”Ship to Syria” kampanj.

När t.ex. Jackie Jackubowski i Expressen, Paula Neuding i SvD, Lisa Abramowicz i Newsmill, Benjamin Greber i Newsmill Och Lars Anders Johansson i Barometern skriver som i väl orkestrerad kampanj som påminner oss om forna öststatskampanjer kan vi i ”Ship to Gaza” konstatera att skribenterna (propagandister för Israelsfolkrättsvidriga politik skulle vara rättare att säga) bekräftar bara att ”Ship to Gaza” har skapat en sorts standard för internationella solidarietetsaktioner med stort folkligt stöd. Artiklarna innehåller förstås påståenden om oss som vi kommer att bemöta på tid och plats som passar oss, Men jag kan konstatera att artiklarna närmast gör ”Ship to Gaza” en tjänst. Man frågar faktiskt varför vår metod inte används i fler sammanhang där det råder en nödsituation och där politikerna sviker.

Vi i ”Ship to Gaza” uppmana dessa skribenter att (precis som vi gjort i fallet Gaza) skrida till handling. Om de menar allvar med att de vill stödja de som gör uppror mot Assad bör de organisera demonstrationer och solidaritetsrörelser. Jag lovar att om de ställer sig i olika stadscentra med insamlingsbössor så kommer vi att lägga pengar i dem.

Solidaritet med Gazas nödställda folk står inte i motsättning till solidaritet med ett annat, tvärtom de stödjer varandra. Den dag dessa skribenter uttalar sitt stöd för såväl ”Ship to Syria” som ”Ship to Gaza” kommer vi att ta deras ord om mänskliga rättigheter på allvar, att de verkligen stöder Syriens folk (och andra förtryckta folk) och att det inte bara är en tom retorisk gest i en (väl?) orkestrerad kampanj.

“Ett stort ljus i mörkret.” K G Hammar hyllade Ship to Gaza

December 19, 2010

Ship to Gaza-Sverige Pressmeddelande 2010-12-19

“Ett stort ljus i mörkret.” K G Hammar hyllade Ship to Gaza i fullsatt Göteborgskyrka

På lördagskvällen genomfördes en solidaritetskonsert till förmån för Ship to Gazas arbete för den instängda befolkningen i Gaza i Annedalskyrkan i Göteborg. Närmare 500 människor i alla åldrar hade hörsammat inbjudan att tända ett ljus för Gaza i vintermörkret. De fick bland annat lyssna till sång och musik av Trio Samara och Sångensemblen Amanda, samt Sara Bessa som läste valda stycken ur de så kallade Gaza-monologerna. De fick också lyssna till ett engagerat och känsloladdat tal av förre ärkebiskopen K G Hammar:
– Ikväll tänder vi ett ljus för Gaza därför att Gaza är vår planets största fängelse. 1,5 miljon människor bor på en yta stor som en fjärdedels Öland. Instängda, utan möjlighet att ta sig därifrån.
Han fortsatte:
– Brottet är att några bland Gazas befolkning, på grund av den obalans i makt och tillgång till livsresurser som råder mellan grannarna, i frustration skickar iväg några raketer över gränsen. Brottet är att befolkningen i fria demokratiska val har valt fel regering. På det brottet utdelas straffet. En kollektiv bestraffning i fängelse.
Hammar betonade vikten av noggrant språkval. Det är inte judarna i allmänhet som bär ansvaret för ockupations- och blockadpolitiken, utan Israels politiska ledning. Och: ”vi måste kunna kritisera staten Israels politik utan att bli kallad antisemit”.
Hammar drog paralleller till Sydafrika. Det är ”möjligt att söka försoningens väg i stället för den kollektiva bestraffningens och hämndens.” Han påminde om Nelson Mandelas ord: ”Min frihet är beroende av din frihet. Så länge du inte är fri kan jag aldrig bli fri.”
K G Hammar avslutade med att hylla Ship to Gaza:
– Och ikväll minns vi särskilt ett stort ljus i mörkret. Ship to Gaza. För ett drygt halvår sedan avseglade en flotta som byggde på just de ljusfundament som vi alla kan erfara: gränsöverskridande solidaritet, folkrätt och mänskliga rättigheter som grund, och ickevåld som väg och medel. Inte minst det sista visade sig vara det som motparten fruktade allra mest. Mycket energi lades ned på att visa att det användes lite våld, lite motstånd för att legitimera den egna våldsanvändningen. Alltså, den som har all våldskraft är mest rädd för att någon står upp med ickevåld för då försvinner legitimiteten. Det är hoppfullt att vi lever i en tid då vi får uppleva detta.

Israel tries to prevent Ship to Gaza from seeking justice in Israel

November 6, 2010

Ship to Gaza-Sweden Press release 6 November, 2010

Israel tries to prevent Ship to Gaza from seeking justice in Israel

The Israeli Embassy in Stockholm issued a press release on Friday, 5 November, stating that Israel will prevent Ship to Gaza spokesperson Dror Feiler and member of Parliament Mehmet Kaplan from going to Tel Aviv to file a legal complaint against the Israeli government and
the Defense Ministry. The stated reason for preventing Feiler and Kaplan’s entry is that “any person who tries to enter Israel illegally will be denied entry into Israel for a period of ten years.”
    That is a curious statement, considering that none of the passengers aboard Ship to Gaza/Freedom Flotilla had attempted to enter Israel. Nor did they have any such intention. Quite the contrary: They were headed for Gaza when they were boarded, arrested and taken to Israel against their will. Nine people were killed and about 30 were seriously wounded during the attack. Vessels, cargo and personal property were all confiscated and, in most cases, have still not been returned.
  The complaint that Feiler and Kaplan intend to file with the Tel Aviv police department and the district attorney—on behalf of all Swedish passengers—is based on the incidents connected with the boarding. The charges are: armed robbery and/or larceny, kidnapping, unlawful deprivation of freedom and aggravated assault.
  Ship to Gaza-Sweden expects that Israel is a constitutional state which will allow people— who believe, on good grounds, they have been the victims of crimes committed by state authorities—to file a complaint with the police and prosecutors so that alleged crimes can be investigated. The Swedish passengers are represented by the reputable Israeli attorney, Gaby Lasky. Feiler and Kaplan will travel to Israel as planned on Sunday, in the hopes that justice will be allowed to be served.

Israel vill hindra Ship to Gaza från att söka rättvisa i Israel

November 6, 2010

Ship to Gaza-Sverige Pressmeddelande 2010-11-05

Enligt ett pressmeddelande från Israels ambassad i Stockholm på fredagen (5/11) tänker Israel hindra Ship to Gazas talesperson Dror Feiler och riksdagsledamoten Mehmet Kaplan från att på plats i Tel Aviv polisanmäla Israels regering och försvarsmakt. Som skäl hänvisas till den paragraf i israelisk lag som stipulerar att ”varje person som försöker att illegalt ta sig in i landet nekas inresa i Israel under en period av tio år”.
Det är ett egendomligt argument med tanke på att ingen av passagerarna på Ship to Gaza/Frihetsflottan försökte ta sig in i Israel. Inte heller hade de i avsikt att göra så. Tvärtom. De var på väg till Gaza när de långt ute på internationellt vatten bordades, tillfångatogs och mot sin vilja fördes till israeliskt territorium. Vid överfallet dödades nio människor och skadades ett trettiotal svårt. Fartyg, last och personliga tillhörigheter beslagtogs och har i de flesta fall inte återlämnats.
Det är just händelserna i samband med bordningen som ligger till grund för de polisanmälningar Feiler och Kaplan – på samtliga elva svenska passagerares vägnar – tänker inlämna till polisen i Tel Aviv och den allmänne åklagaren. Åberopade brottsrubriceringar är väpnat rån alternativt stöld, kidnappning, olaga frihetsberövande och misshandel.
Ship to Gaza-Sverige utgår från att Israel som rättsstat tillåter att personer, som på goda grunder upplever sig ha utsatts för brott begångna av landets myndigheter, bereds tillfälle att till polis och åklagare inlämna anmälan som gör att misstänkta brott kan utredas. De svenska passagerarnas talan förs av den välrenommerade israeliska advokaten Gaby Lasky. Feiler och Kaplan reser som planerat till Israel på söndag i förhoppningen att rätten ska få ha sin gång.

Freedom Flotilla Coalition Expands in Geneva

October 11, 2010

PRESS STATEMENT
11 October 2010
Freedom Flotilla Coalition Expands in Geneva

Legal, Political, and Grassroots Action to End Israeli Impunity

The Freedom Flotilla Coalition met in the home of the Geneva Conventions to welcome the Swiss Boat Initiative into the Coalition, as well as to discuss the various levels of our ongoing efforts to break Israel’s illegal siege on Gaza. The Geneva Conventions, a body of law agreed upon by the world community to protect human life and dignity, continues to be violated on a daily basis by Israel with near total impunity.
As members of civil society we are working to end this impunity that our governments have been shamefully silent about. Many of our countries abstained on the vote of the UN Human Rights Council investigation that found Israel guilty of “incredible violence”, and “grave breaches” of international law to support prosecutions against Israel for “willful killing” and torture. The United States vetoed this report that found one of their citizens was “executed” by Israeli forces. We refuse to accept this. We represent the voice of growing worldwide condemnation of Israel’s continued crimes and are working on legal, political and grassroots levels to hold Israel accountable.

In three days, on 14 October, we will be at The Hague to submit our complaint to the Prosecutor of the International Criminal Court. In less than two weeks, lawyers from over 20 countries will meet to discuss lawsuits against Israel and ongoing efforts to indict Israeli war criminals. And yes, we are also planning to sail again.

If Israel is not stopped, they will daily continue to kidnap, arrest, demolish, maim and kill Palestinians, and they will use similar violence against those that protest these policies. With all arrogance Israeli leaders have announced they will use snipers and attack dogs against future flotillas of unarmed civilians. Despite these threats, we are not deterred and our numbers are growing. Today, seven new countries have joined our coalition from Switzerland, Italy, Holland, Malaysia, Ireland,Norway, and the United States, each of which is working on sending their own boat to Gaza. Our flotilla will sail again and this time we will not only have more people, more vessels, and more countries participating, but in the spring of 2011 we will be sailing from three continents – Europe, Asia, and Africa. We continue to call upon our countries to use all available legal and political means to ensure that Israel stops acting above the law so that we do not have to put our lives on the line to do so.

Yonatan and Itamar Shapira tells what really happened on The “Jewish boat to Gaza”

September 30, 2010

Yonatan and Itamar Shapira were two of the Israelis on-board the Jewish boat to Gaza, the Irene. They above all were subjected to violence from the Israeli forces who intercepted the boat.
These are their words an hour after they returned to their family in Israel:

“The Israeli media is being dominated by army propaganda. They’re claiming that the take over of the boat was non-violet and quiet on both sides – but what actually happened was that the boat passengers were non-violent, but the Israeli Navy was very violent.

At sunrise we stopped about 35 miles from shore and put up all the flags and banners from the organisation – the boat looked so, so pretty! We then turned south-east and headed towards the port in Gaza. Film maker Vish and journalist Eli took the dinghy and took stills and video of the boat. Everyone felt a sense of excitement as we stood on deck waving goodbye to the quiet journey we had been on. We knew that soon we would be intercepted, so we used the time for briefings. Holding each other’s hands, we talked about the principles of the boat and decided on strategies of how to deal with the Navy.

When we were approximately 20 miles outside of Gaza, a big Navy warship was spotted to the north of us. At that point it was still quite far away, so we held course.As the warship drew closer they hailed us and spoke to Glyn, the captain. The Navy said that we were entering a closed area by an oil rig, so the Irene altered course slightly in response. We then saw another smaller ship in front of them. As the warship approached and drew parallel to the Irene the smaller ship remained stationary. A number of smaller vessels were spotted coming from the east. The Navy again called us demanding to know our intention – we replied that we were headed for Gaza.

The Navy responded with the exact declaration they made before attacking the Mavi Marmara :

“You are entering an area which is under military blockade and is closed under international law.”

Itamar was in charge of communicating with the Navy, and responded by reading our own declaration in English and Hebrew:

“We are a boat of the European organisation Jews For Justice For Palestinians. We are unarmed and non-violent and determined to proceed to the port of Gaza. You are enforcing an illegal blockade and we do not recognise your right to do this. On this Jews For Justice for Palestinians boat are peace activists of all ages among us holocaust survivors, bereaved parents and Israelis who refuse to collaborate with the illegal occupation of Palestine.”

We waited for them to confirm that they had heard.

The Navy repeated their message in Hebrew – then the boats started coming from all sides. Eight army vessels surrounded us – three or four of the ships had cannons.

We called the soldiers to refuse their orders:

“We call on you IDF soldiers and officers to disobey the illegal orders of your superior officers. For your information, the occupation of Gaza and the Palestinian Territories are illegal under international law; therefore your risk being tried in the international courts. The blockade as well as the occupation is inhumane and contradicts universal and Jewish moral values. Use your conscience. Remember our own painful history. Refuse to enforce the blockade. Refuse to occupy Palestine.”

Itamar read this in Hebrew and English on radio a few times as the boats came towards us. Everyone was getting ready and holding hands on the Irene, getting ready for interception. Vish was in the front taking photos and filming the whole thing.

There were more than 100 soldiers on all the military boats around our boat. Two small boats with cannons drew up on both sides, shouting and threatening us with megaphones and constantly moving closer towards us. Glynn the captain stayed calm and behaved exactly to principles of boat, staying on course and challenging the Navy.

The military spoke to Itamar directly and stated that he was responsible for the harm that would come to us and the risk that we were taking by not changing course. We understood very quickly that we were about to be boarded at any moment. The small boats came right up close and then the north side jumped on board.

ITAMAR: As i was talking to the army boat cruising alongside us with some 20 armed, and muscled navy soldiers i was amazed for the thousandth time in my life at how the army portrays the reality to themselves and to us. They insisted that it is me personally who is responsible for the violence that may happen if we do not obey and they will be “forced” to board our little boat. I cynically tried to show them how ridiculous it seems to have so many armed, strong and trained soldiers boarding a boat with 9 un-armed people, most of whom remember the second world war and civil right movement in the 60’s, who declare non-violence. How can they portray the violence as our responsibility. I reminded them of the holocaust survivor and bereaved parent on board and that we do not want any confrontation with them. I think it made them angry but reduced their possible violence to most passengers apart from Yonatan and I. It is very important to remember that the Israeli army had killed two Gazan fishermen in the passing week with minimum media attention for getting “too close” to what the IDF has decided the blockade border is. Therefore their violence toward us must be put in proportion to this.

During all the military action I was talking to Al Jazeera but I’m not sure what they have of it or what was broadcast as he was about to go on air when the phone was grabbed.

They attacked Itamar and took him to their boat. The other soldiers viciously pushed Glynn from the helm. The rest were holding hands singing “We Shall Overcome.” I think Reuven may have been playing his harmonica!

ITAMAR: At least 2 soldiers, to what i understood, were assigned to getting all recording devices. The Israeli Ch 10 reporter stood next to me and one of the soldiers just took his camera from his hand. I took the camera back without touching the soldier and put it behind my back and refused to give it to the soldiers. The soldier called another one and together tried to make me move with twisting arms and shouting and trying to reach for the camera. when they did not succeed they asked for a permission from their commander to arrest me. 4 of them dragged me to the military boat and forced me down to the boat’s floor in order to handcuff me. i did not give up until one of them pushed his fingers deep onto the artery in my neck, and then i heard Yonatan’s dreadful scream and saw him losing control of his body because of the electric shock he got. I shouted to Rami to throw the camera into the boat’s engine-room and Yonatan was brought to the military boat that i was on and we were both handcuffed and taken to a large ship.
While we were holding hands singing the soldiers started taking over everything. At that point I was sitting on the floor of the boat hugging Glynn and Reuven, trying to decrease the risk to them, then moved to sit with Rami. On each side one of the passengers turned off the engines so as not to make it possible for the navy to steer the boat to a different place.

Soldiers on boat approached me and Rami, they seemed to want to take me to a Navy boat. Me and Rami hugged each other – the strongest hug I have ever given to anyone!

The officer came towards us, pulling out his taser ordered us to stop holding on to each other. The soldier threatened if I did not let go they would hurt me, then tasered me on my right shoulder and shot twice – it was very painful – but not as painful as the next shot where he pulled aside my life jacket, put gun on my chest and fired.My whole body lost control and I convulsed like a fit, I let out a high pitched scream. Then they took me to one of their boats.

And that was the “non-violent” take over of the Jewish boat to Gaza. Of course if we were Palestinians or Muslims they would have shot with live ammo, but because we were Jews and Israelis and had world attention they did not want to do what they did to the Mavi Marmara. Of course later they took all evidence filmed by Eli and Vish and the only evidence which now exists is with the military and the military film itself. It would be amazing if somehow there was pressure for the army to release the media materials we shot – there’s no reason for them to keep it. It’s amazing footage of all 48 hours of the voyage and the messages we wrote on the masts and flags from everyone who had sent wishes. Probably the most powerful images are of the actual seconds when the Navy boarded the ship.

All our banners and flags were pulled down by the army and the boat was pulled with the rest of passengers on-board to Ashdod.

Itamar and I went to Ashdod in the big warship which took several hours. We saw the boat being towed to the port. We saw the protesters, friends, family and supporters waiting for us on the beach since the morning, and a boat of film makers with cameras that were trying to reach us but was intercepted and forced to turn back to the port.

Each one of us had an intimate body search – they touched me quite intimately but no internal search. Eventually we were taken to a police station in Ashdod and saw more demonstrators waiting for us outside.

The police station took several hours, they interrogated Rami, Itamal (ITAMAR), Reuven, Eli and I and we were all accused of trying to enter an illegal closed zone, while Rami, Itamal and I were also accused of threatening, insulting and attacking the soldiers.We were all released around eight in the evening. It was shocking to be attacked so brutally whilst hugging and singing – the soldiers shouted at us, shook and pushed us. We were shocked to hear the army say the takeover was peaceful.

There was a big group of Israeli media and also people from Reuters and a few others waiting for us outside station. We answered their questions, then Reuven took out his harmonica and played a beautiful Jewish songs abut people who pursued peace. Everyone joined in around us, as we sang together some people who were passing by shouted things like “death to the Arabs”.

If we weren’t Jews and Israelis we would have much less chance to make it out alive. I send my love and thanks to everyone for all of their support, love and efforts to help us.”

NOTE:

Yonatan was not given or offered any medical attention at any point after he was shot with the taser.
They were released on 5000 N.I.S bail to return for additional interrogation or court discussion.
It is unclear as to whether they will be charged.

PRESS STATEMENT 27 September 2010 – Freedom Flotilla Coalition Grows in Athens

September 27, 2010

Freedom Flotilla Coalition Grows in Athens – Legal, Political and Grassroots Action to End Israeli Impunity

The Freedom Flotilla Coalition has just concluded its meeting in Athens, where we assessed developments related to our ongoing efforts to end Israel’s criminal blockade on Gaza and other illegal policies perpetrated against the Palestinian people. We have said that we would not allow Israel’s violence against Freedom Flotilla I stop our global citizen efforts to stand up to Israel’s ongoing intransigence and indeed it has not. Over the last three months, we have been joined by national coalitions in Italy, Switzerland, France, Spain, Canada, Norway, Belgium, Austria, Australia, and the United States, and other countries, each of which is working on sending a boat to Gaza. As we speak, a Jewish boat is on its way to Gaza in a statement to the world that Israel does not act in the name of world Jewry, nor does Israel’s blockade of Gaza have anything to do with protecting Jews. The people of Gaza anxiously await their arrival.
We have started a movement that Israel, with all its weapons, cannot stop. We have been forced to do this because our governments have not been willing to hold Israel accountable for systematic violations of Palestinian human rights. We expect our governments to support our nonviolent actions to uphold international law, and to take action when their unarmed citizens are violently attacked, beaten, arrested and killed. We lost nine of our colleagues to Israel’s senseless violence and this is only a fraction of the violence that Palestinians have been subjected to over the last 60 years.
Today the independent Fact Finding Mission, commissioned by the United Nations Human Rights Council releases the conclusions of its investigation into the Freedom Flotilla raid. The UN flotilla report concludes that Israeli troops used “incredible violence” against us, committing “grave breaches” of international law. The report also says there is “clear evidence to support prosecutions” against Israel for “willful killing” and torture committed when its soldiers stormed our flotilla last May. Greece, as a signatory to the Rome Statute has the right to bring this matter before the International Criminal Court. Our respective countries have the ability to invoke universal jurisdictions to hold Israel accountable for its crimes.
Israel has consistently tried to label any individual or group that acts to defend Palestinian rights as “terrorist.” They launched a slanderous attack on our Turkish partners. The UN Flotilla report rejected the notion that intervention by civil society to address the cause of a humanitarian crisis is meddlesome. It called for space for both humanitarian intervention to alleviate the crisis in Gaza, and political action to address the causes creating the crisis. The Second Freedom Flotilla now being organized, like the one so brutally attacked by Israel, will aim to do both. In the meantime we call upon our countries to use all available legal and political means to ensure that Israel stops acting above the law so that we do not have to put our lives on the line to do so.

Jewish Boat to Gaza sets sail from Cyprus

September 26, 2010

Jewish Boat to Gaza sets sail from Cyprus