Posts Tagged ‘mattias Gardel’

Blockade supporters, Ship to Gaza and “Ship to Syria”

April 24, 2012

I’m thrilled that the friends of the occupation, the friends of the separation wall and the friends of the blockade (take notice that I do not call them friends of Israel)—i.e. those who directly or indirectly support Israel’s systematic violations of international law—have all found a new “fresh” voice. It is going to be fascinating to watch Paula Neuding attempt to follow the same script as the friends of the occupation, friends of the separation wall and the friends of the blockade are following. Suddenly, everyone who defends/supports/understands Israel’s criminal policies is writing about “Ship to Syria”. It’s almost enough to make you laugh. If one were to think in terms of conspiracies, one would believe that someone had given the green light for a so-called “Ship to Syria” campaign.
Jackie Jackubowski in Expressen, Paula Neuding in SvD, Lisa Abramowicz on Newsmill,Benjamin Greber on Newsmill and Lars Anders Johansson in Barometern all write in what appears to be a well-orchestrated campaign quite reminiscent of past pro-Eastern Bloc campaigns. Ship to Gaza can only take note that these writers (propagandists of support for Israel’s criminal policies would be more accurately put) are acknowledging that Ship to Gaza has set a standard of sorts for international solidarity actions that enjoy extensive popular support. Of course, the articles make claims about us that we will respond to at another time and place. But, mostly, these articles are doing Ship to Gaza a favor. In fact, they rightly ask why our methods are not being implemented in other crisis situations in which our politicians have failed us.
Ship to Gaza strongly encourages these writers to put their words into action, just like we have done in the case of Gaza. If they are serious about wanting to support those who are standing up to Assad, they ought to organize demonstrations and solidarity actions. I promise that if they show up in city squares we will put money into their collection boxes.
Solidarity with the distressed people of Gaza does not stand in contrast with solidarity with other people in need; on the contrary, they fit hand in glove. The day these writers express their support for “Ship to Syria” as well as for Ship to Gaza we will take their words about human rights seriously. The day they show us that they truly support the people of Syria (and other oppressed people) we will know that their words amount to more than just rhetoric in a well- (or perhaps poorly-?) orchestrated campaign.

Blockadvännerna, Ship to Gaza och Ship to Syria

April 23, 2012

Det är kul att ockupationsvännerna, murvännerna och blockadvännerna (ni märker väl att jag inte kallar de för Israelvänner) dvs. de som stödjer direkt eller indirekt Israels folkrättsvidriga politik har fått en ny ”fräsch” röst att tillgå. Det bli intressant att se hur Paula Neuding kan följa manuset som ockupationsvännerna, murvännerna och blockadvännerna verka följa. Plötsligt skriver alla som försvarar/stödjer/förstår Israels folkrättsvidriga politik om ”Ship to Syria”. Det är nästan skrattretande. Skulle man vara benägen att tänka konspirativt så skulle man tro på att någon har gett ett klartecken för en så kallad ”Ship to Syria” kampanj.

När t.ex. Jackie Jackubowski i Expressen, Paula Neuding i SvD, Lisa Abramowicz i Newsmill, Benjamin Greber i Newsmill Och Lars Anders Johansson i Barometern skriver som i väl orkestrerad kampanj som påminner oss om forna öststatskampanjer kan vi i ”Ship to Gaza” konstatera att skribenterna (propagandister för Israelsfolkrättsvidriga politik skulle vara rättare att säga) bekräftar bara att ”Ship to Gaza” har skapat en sorts standard för internationella solidarietetsaktioner med stort folkligt stöd. Artiklarna innehåller förstås påståenden om oss som vi kommer att bemöta på tid och plats som passar oss, Men jag kan konstatera att artiklarna närmast gör ”Ship to Gaza” en tjänst. Man frågar faktiskt varför vår metod inte används i fler sammanhang där det råder en nödsituation och där politikerna sviker.

Vi i ”Ship to Gaza” uppmana dessa skribenter att (precis som vi gjort i fallet Gaza) skrida till handling. Om de menar allvar med att de vill stödja de som gör uppror mot Assad bör de organisera demonstrationer och solidaritetsrörelser. Jag lovar att om de ställer sig i olika stadscentra med insamlingsbössor så kommer vi att lägga pengar i dem.

Solidaritet med Gazas nödställda folk står inte i motsättning till solidaritet med ett annat, tvärtom de stödjer varandra. Den dag dessa skribenter uttalar sitt stöd för såväl ”Ship to Syria” som ”Ship to Gaza” kommer vi att ta deras ord om mänskliga rättigheter på allvar, att de verkligen stöder Syriens folk (och andra förtryckta folk) och att det inte bara är en tom retorisk gest i en (väl?) orkestrerad kampanj.

Vi tar det ansvar våra regeringar underlåtit att ta – Ship to Gaza Sweden – Lägesrapport 100430

April 30, 2010

Fartyget
Ship to Gaza, Sverige har tillsammans med Ship to Gaza, Grekland köpt ett lastfartyg, som är besiktigat, registrerat, klassat och flaggat. Dror Feiler och jag var nere i Grekland under helgen och slutförde överenskommelsen. Kapten och besättning finns. Fartyget har testats till havs och är i utmärkt kondition. Tack vare det fantastiska arbete Ship to Gazas aktivister bedrivit och alla som stött aktionen genom att köpa sjömil kunde vi klara köpet enbart med de resurser vi och grekerna har tillsammans. Vi är således fartygets enda ägare och finansiärer. Det betyder inte att vi ännu är i hamn, varför det finns all anläggning att ytterligare öka våra ansträngningar att samla ihop medel till det återuppbyggnadsmaterial vi tänker ta in i Gaza

Last
Fartyget har kapacitet att bära nära 1500 ton last. Den last vi avser bära med oss svarar mot behoven att återuppbygga Gazas sönderbombande infrastruktur och utgår från den prioritering företrädare för Gazas civilsamhälle själva tagit fram. Vi tar med oss a) avsaltningsanläggningar för att Gazaborna skall kunna producera dricksvatten och bruksvatten b) generatorer c) dieseldrivna svetsaggregat som behövs för reparationer av sönderbombade vatten- och avloppssystem och d) cement till återuppbyggnad av sjukhus, skolor, industrier och bostäder. Det har i dagarna framkommit önskemål om mediciner och medicinsk utrustning. Har ni kontakter med donatorer som kan skänka sådant kan ni kontakta Styrgruppen. Vi har också fått ett bra avtal för cement. 500 kronor per ton. Vill du skänka ett ton cement till Gazas återuppbyggnad, ta kontakt med Styrgruppen.

Konvoj
Som ni kanske känner till sedan tidigare avser vi ansluta oss till en konvoj benämnd Freedom Flottilla, som är en koalition formad för ändamålet och består av fem partners: Free Gaza, Europakampanjen, IHH (en turkisk samorganisation av människorättsorganisationer), Ship to Gaza, Grekland och Ship to Gaza, Sverige. Tillsammans sänder koalitionen åtta fartyg, varav tre lastfartyg, med ett sammanlagt lastutrymme om 5000 ton.

Avresa
Fartygen kommer att avresa från olika hamnar i östra Medelhavet under maj månad – exakt datum är ännu inte fastställt – och mötas upp på internationellt vatten för gemensam färd till Gaza. Låt mig understryka att vi inte bryter mot lagen. Tvärtom reaktiverar vi folkrättens principer om fri sjöfart på de fria haven. Stoppas vi, är det de som stoppar oss som bryter mot lagen. Då den svenska flottan de senaste åren utmärkt sig för att jaga pirater förutsätter vi att de ger oss eskort.

Passagerare
För att uppmuntra alla stater i regionen att följa det sjöfartsskydd som stadfästs i folkrätten, kommer vi att ha välansedda representanter för det europeiska civilsamhället ombord: parlamentsledamöter, fackföreningsledare, företrädare för folkrörelser, församlingar, solidaritetsrörelser och ickestatliga organisationer. Företrädare för den israeliska freds- och rättviserörelsen kommer också att finnas ombord, liksom nationell och global media. Gensvaret från människor över hela Europa, Asien, Amerika och Australien har varit stort. Koalitionens medlemsorganisationer har översvämmats av intresseanmälningar. Enbart att välja ut vilka som kommer att kunna resa med är ett pussel i sig. Då ambitionen är att varje land skall vara representerat kommer vi att tvingas sovra. Från Sverige räknar vi med att mellan femton och tjugofem personer kommer att kunna åka med. Exakt vilka dessa är kommer att kungöras på en presskonferens under första halvan av maj.

Uppmärksamhet
Aktionen har skapat ett växande intresse från olika politiska miljöer. I huvudsak från den mångfald grupperingar av olika politisk och religiös hemvist som värnar alla människors rätt till frihet och självbestämmande, men också från grupperingar som söker utnyttja tillfället för att tjäna egna politiska syften. Vi kan räkna med ett ökat inslag av desinformationskampanjer ju närmare avresa vi kommer. Det är därför klokt att inte lita till allt som sägs om aktionen utan att dubbelkolla vem som säger vad. Av detta skäl kan det vara på sin plats att här återigen understryka Ship to Gazas plattform: Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst obunden gräsrotsaktion, från människa till människa. Vi tar inte ställning i de interna palestinska striderna utan för folkrättens grundläggande principer om alla människors rätt till liv, rörelse, värdighet, självbestämmande och frihet.

För Gazas befolkning, som i nära tre år levt instängda i vad som kallats ”världens största utomhusfängelse” har nyheterna om konvojen redan betytt mycket. För Gazas invånare, oberoende av politisk och religiös orientering, är det ett tecken på att det finns en mänsklighet därute som gör skäl för namnet.

Konstaterande
Vi tar det ansvar våra regeringar underlåtit att ta

För Styrgruppen, i solidaritet,

Mattias Gardell